guia de la

CONSTRUCCIÓ I SERVEIS

de Catalunya

 

 

CONSELL DE REFORMES A LA LLAR

RESOLUCIÓ

TIC/3521/2003, de 14 d'octubre, per la qual es crea el Consell de Reformes a la Llar i els seus consells sectorials.

Per tal de dur a terme una gestió positiva de tots els aspectes relacionats amb el sector de reformes a la llar i per aconseguir un equilibri entre els interessos de tots els actors implicats i la protecció dels interessos econòmics dels ciutadans de Catalunya, es considera oportú crear un òrgan de consulta de tot el territori de Catalunya en el que hi siguin representades les principals entitats a través de persones designades a l'efecte.

Article 1

Creació del Consell de Reformes a la Llar de Catalunya.

Es crea el Consell de Reformes a la Llar de Catalunya.

Article 2

Funcions

Són funcions del Consell de Reformes a la Llar de Catalunya:

a) Estudiar i proposar mesures de foment i de millora en el sector de reformes a la llar.

b) Conèixer les estadístiques i informes que s'elaboren en el seu àmbit.

c) Informar i orientar sobre mesures de control i millora del servei al consumidor.

d) Estudiar les mesures encaminades a la formació del personal que intervé en tots els processos productius i de servei que afecten a les reformes a la llar.

e) Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que li sigui encomanada per les disposicions legals o pel conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

f) Proposar la creació de consells sectorials i definir-ne les funcions.

Article 3

Components

3.1 El Consell de Reformes a la Llar de Catalunya estarà constituït pels membres següents:

President: conseller/a de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

Vicepresident: director/a general de Consum i Seguretat Industrial

Vocals: subdirector/a general de Consum

Cap del Servei d'Inspecció de Disciplina de Mercat i Consum.

Una persona representant de la Direcció general d'Arquitectura i Habitatge.

Una persona representant de l'Institut Català del Consum.

8 persones representants dels agents econòmics que actuen en el sector de reformes a la llar.

3.2 Els vocals representants d'entitats i associacions seran nomenats pel conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, a proposta de les organitzacions empresarials. La durada del seu càrrec no podrà excedir de 4 anys sense nova designació.

3.3 Actuarà com a secretari/ària una persona representant de la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial.

Article 4

Sessions de treball

4.1 El Consell de Reformes a la Llar es reunirà com a mínim dues vegades l'any i sempre que el convoqui el seu president/a o ho demani un terç dels vocals.

4.2 El Consell de Reformes a la Llar es considerarà constituït quan a la primera convocatòria estiguin presents, com a mínim, els dos terços dels seus membres i en la segona convocatòria qualsevol que sigui el seu nombre.

4.3 El Consell de Reformes a la Llar elaborarà unes normes internes de funcionament.

4.4 El Consell de Reformes a la Llar pot demanar la incorporació de nous membres per poder tractar temes de caràcter sectorial.

Disposicions finals

El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme adoptarà les mesures pertinents per als nomenaments dels diferents membres del Consell de Reformes a la Llar de Catalunya.

Barcelona, 14 d'octubre de 2003

Antoni Fernàndez Teixidó

Conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme

(03.289.150)